خدمات

مهد کودک و پیش دبستانی دو زبانه خانه سبز در بخش های جداگانه مجهز و متناسب با استناندادهای به روز با بهره مندی از بالاترین خدمات بهداشتی برای گروههای سنی مختلف فضای متناسب طراحی نموده است که بهره مندی از تیم متخصص در ضمینه های مختلف روانشناسی مشاوره روانسنجی و مشاوره های پی در پی تغذیه ای و .... مشخصه های اصی این مهد میباشد.

در این مجموعه امکان برگذاری جشن ها ی تولد(گروهی،انفرادی)، ماهیانه، پایان تحصیلی، اعیاد، اردوهای فرهنگی و تفریحی و ... را دارا میباشد.

همچنین امکان پذیرش و ثبتنام ساعتی از کودکانی که تمایل به استفاده کوتاه مدت از محیط های اجتماعی را دارند در ظرفیت محدود داد.

خانه سبز مکان مناسبی نسبت به نیاز مادران طراحی نموده تا بتوانند در ارامش با لذت بردن ازمحیط کافه کتاب مهد کودک منتظر کودک خود باشد

همچنین کتابهای کتابخانه خانه سبز بر مبنی نیازهای امروزی مادران تهیه و تدارک دیده شده تا مادران هر چه بیشتر با بروزترین مطالب روانشناختی ،تربیتی در مکانی مناسب و با ارامش خاطر مواجه گردند.

;