اتاق بازی

از آنجایی که بسیاری از والدین نگران ارتباط اولیه کودک خود با محیط اجتماعی چون مهدکودک ها می باشند مهدکودک خانه سبز محیط بسیار شاد ومفرح را ایجاد نموده تا کودکان به صورت ساعتی برطبق نیاز احساس شده ازطرف والدین ازامکانات مهدکودک استفاده ببرند تا به مرور زمان بتوانند آمادگی لازم را برای استفاده وبیشتر کردن زمان ارتباط با مهد را کسب کنند، اتاق بازی مهدکودک درفضای بزرگ و ایمن سازی شده متشکل از وسایل وامکانات بازی هدفمند تامین شد تا با توجه به نیازهای این گروه سنی هم بتوانیم محیط شاد ولذت بخش برای کودکان ایجاد نماییم وهم با بهره مندی از مربی های متخصص با بازی های طراحی شده مورد نیاز ازتمام استعدادها وانرژی های کودکانمان استفاده کنیم، برنامه های اتاق بازی برمبنای بروز ترین آموزش ها و بازی های موردنیاز کودکان طراحی شده تا بتوانیم با توجه به شرایط متفاوت خانواده ها درزمان های مناسب به خانواده ها خدمات رسانی کنیم.

;