کافه کتاب

کافه کتاب خانه سبز مکانی پر از شور و شوق رابرای مادران عزیز فراهم آورده تا بتوانند در آرامش به مطالعه واستفاده ازخدمات متناسب با نیازها بپردازند، طراحی این محیط به صورتی می باشد که مادر در کنارفرزند به مطالعه واستراحت می پردازد درحالی که حفاظی امن محیط بازی کودک راجدا کرده و مادر نظاره گر بازی کودک هست، همچنین کتاب های پیش بینی شده کتاب خانه کافه کتاب مرتبط با نیاز های مادران گروههای سنی کودکان مهدکودک می باشد. به امید آن که مادران آگاه خانه سبز برای پیشرفت کتابخانه ومهدکودک مارا یاری رسانند.

;