اهداف مهد کودک خانه سبز

  1. ارتقای سلامت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان
  2. ارتقای هشیاری اخلاقی و توجه به ارزشهای دینی و مذهبی
  3. پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان از ابعاد مختلف
  4. آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت، ایثار، همکاری و ارزشهای مطلوب زندگی از طریق آموزش غیر مستقیم و کسب تجارب گوناگون
  5. توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده ازآموزش مهارت های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر خوانی و نمایش
  6. کمک به اولیا در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط موثر ، دو جانبه بین کودک و اولیا
  7. آماده سازی کودکان برای ورود به نظام تحصیلی رسمی کشور
;